2011/03/10

രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നങ്ങളും

രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നങ്ങളും 2011 മാര്‍‍ച്ച് 8-ലെ വിജ്ഞാപനം ഇവിടെ

പഴയ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ ഇവിടെയാണു് ‍‍

തെരഞ്ഞെടുപ്പു് ചിഹ്നങ്ങളുടെ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രീകരണം ഇവിടെ കാണാം

0 പ്രതികരണം:

അഭിപ്രായം പറയൂ

കുറിപ്പ്: ഈ ബ്ലോഗിലെ ഒരു അംഗത്തിനു മാത്രമേ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ.