2016/05/14

കേസരിയെ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ

മദിരാശിയിലെ താംബരത്ത് ലോകവാണി പ്രസ്സിൽ നിന്ന് സി. ജോണ്‍ അച്ചടിച്ച് പോൾ വി. കുന്നിൽ എം. എ.യുടെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന ലോകവാണി മാസികയിൽ കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
നിലവിലെ സമാഹാരങ്ങളിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത ഈ ലേഖനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ കേസരിയുടെ സമകാലികത്വം ഷിബു ഷൺമുഖം പരിശോധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വായിക്കുന്നു.

കേസരിയെ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ എന്ന നാലാമിടത്തിലെ ലേഖനം കാണുക ഇവിടെ


0 പ്രതികരണം:

അഭിപ്രായം പറയൂ

കുറിപ്പ്: ഈ ബ്ലോഗിലെ ഒരു അംഗത്തിനു മാത്രമേ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ.